non infill kunstgras
| |

Visie duurzaam kunstgras 2030

De rijksoverheid laat zich steeds nadrukkelijker horen in de kunstgrasdiscussie en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Toenmalig Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat) S. van Veldhoven – Van der Meer schrijft in een brief van 25 januari 2021 naar de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende visie duurzaam kunstgras het volgende:

Visie duurzaam kunstgras 2030 en huidige stand van zaken

In het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De minister voor Medische Zorg en Sport en ik streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Verschillende ontwikkelingen zijn gaande en diverse acties zijn in gang gezet die hierbij aan sluiten.

Er wordt gestreefd naar kunstgrassystemen met bij voorkeur geen instrooimaterialen en non-infill past binnen deze politieke ambitie.

Dus:

— Heeft geen infill met een milieubelastende impact op de omgeving. Liefst is er geen infill-materiaal nodig.


— Gaat lang mee, en wordt op sporttechnische eisen gecontroleerd na afschrijvingstermijn .


— De materialen die worden gebruikt zijn gemaakt van duurzaam geproduceerde hernieuwbare of secundaire grondstoffen, zodat er geen sprake is van uitputting van de aarde.


— Kan volledig, hoogwaardig worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies van de materialen.


— Wordt duurzaam beheerd: Voor onderhoud worden geen gewasbestrijdingsmiddelen of
andere schadelijke onderhoudsmiddelen gebruikt en indien infill aanwezig is worden maatregelen genomen om deze binnen het veld te houden.


— Heeft zo weinig mogelijk materiaal nodig en de productie is weinig energie-intensief en
vrijwel CO2-neutraal. Dit geldt ook voor de civieltechnische onderdelen van het veld


— Krijgt een label met betrekking tot duurzaamheid.


— Heeft kantplanken, uitlooproosters en opvangputten voor infill indien dat wordt gebruikt.


— Heeft een tweede functie; waterberging tijdens hevige regenval.

Daarbij gelden een aantal randvoorwaarden. Het veld:
— voldoet aan de sporttechnische eisen en zorgt niet voor een toename in het aantal blessures;
— is betaalbaar;
— kan extreme weersomstandigheden aan.

Similar Posts

Geef een reactie