Kantplank kunstgrasveld

Zorgplicht en milieu kunstgras sportvelden

Wat is zorgplicht? Wet bodembescherming artikel 13: Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen. Het correct naleven van de zorgplicht door de beheerder van kunstgrasvelden is van groot belang. De algemene zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg voor het milieu in acht moet nemen. De zorgplicht is opgenomen in het activiteitenbesluit milieubeheer. Meer informatie en vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat (Bodem+). In November 2021 is een nieuw versie van dit zorgplicht document overhandig aan NOC&NSF en VWS met de naam: Handreiking Zorgplicht milieu voor kunstgrasvelden versie november 2021 Klik op bovenstaande link voor het downladen van deze laatste versie. Wij raden kunstgras sportvelden eigenaren aan om uw beleid en kunstgras beheer te toetsen aan deze handreiking of voor zover nodig beleid en zorgplicht maatregelen op te stellen waarmee de zorgplicht wordt ingevuld.    Zie dit bericht van overhandigen van het nieuwe handreiking zorgplicht document.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *